INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

O prazo de presentación finalizou o 30/09/2013
Orde do 18 de marzo de 2011 (DOG Nº63 do 30/03/2011) - Bases e convocatoria 2011
Orde do 2 de marzo de 2012 (DOG Nº51 do 13/03/2012) - Bases e convocatoria 2012
Orde de 29 de maio de 2013 (DOG Nº 107 do 06/06/2013). Bases e convocatoria 2013
ORGANISMO
Consellería de Traballo e Benestar
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
AXUDAS E SUBVENCIONS ÁS INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLOXICA (IEBT) (TR340E)
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
O programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) configúrase como un instrumento para a dinamización da vocación emprendedora e para aproveitar o potencial das persoas dedicadas á investigación e das persoas con titulación universitaria como xestores dos seus proxectos empresariais innovadores, así como apoiar e fomentar a transferencia do amplo coñecemento creado nas universidades e nos centros de investigación en proxectos xeradores de riqueza e de emprego.

3. TIPOS DE APOIO
Axudas a fondo perdido en réxime de concorrencia non competitiva.

As empresas cualificadas como IEBT poderán solicitar as seguintes modalidades de axudas:

a) Subvención á creación directa de emprego estable.
b) Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación.
c) Apoio á función xerencial.
d) Subvención financeira.
e) Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade.

4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Empresas privadas, incluídos autónomos, que se constitúan e inicien a súa actividade nun prazo non superior a un ano desde que o proxecto empresarial foi cualificado como IEBT sempre que se cumpran os requisitos e condicións establecidos nesta orde para cada tipo de axuda.

O cadro de persoal no mes en que se proceda á primeira contratación por conta allea deberá estar constituído, como mínimo, nun 25% por persoas con titulación universitaria.


5. SECTORES INCENTIVABLES
Todos
6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
-
7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
As empresas deben estar previamente cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) e inscritas no rexistro administrativo habilitado para o efecto na Dirección Xeral de Promoción do Emprego.

E)Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade.


8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
a) Subvención á creación directa de emprego estable
Os postos de traballo estables de carácter indefinido, incluídos os dos propios promotores e promotoras, creados nun centro de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia antes de transcorrer un ano desde a data de inicio da actividade e que sexan ocupados por persoas desempregadas, incentivarase cada un deles cunha subvención de:

a) 4.000 euros se son homes desempregados.
b) 5.000 euros se son mulleres desempregadas.
c) 5.000 euros se son mozos desempregados.
d) 5.600 euros se son mozas desempregadas.
e) 6.000 euros se son titulados universitarios desempregados.
f) 6.600 euros se son tituladas universitarias desempregadas.
g) 7.000 euros se son persoas desempregadas que posúan o título de doutor ou doutora

Cando a dedicación sexa a tempo parcial, as contías destes incentivos serán proporcionais ao tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, da xornada ordinaria legal.

Non se concederá esta axuda cando se trate de traballadores ou traballadoras que prestasen servizos na mesma empresa en virtude dun contrato de carácter temporal.

Cando se trate de contratacións indefinidas de traballadoras ou traballadores por conta allea, esta axuda, de ser o caso, será compatible coas bonificacións á Seguridade Social previstas na normativa estatal, sen que ambos os dous beneficios poidan superar o 60 % do custo salarial de dúas anualidades correspondentes ao contrato obxecto de subvención.

Serán subvencionables ao abeiro desta orde os postos de traballo creados entre o 1 de outubro de 2012 e o 30 de setembro de 2013.

B) Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación

As contratacións temporais de persoal técnico de alta cualificación realizadas na Comunidade Autónoma de Galicia antes de que transcorra un ano desde a data de inicio da actividade serán subvencionadas nunha contía equivalente ao 40 % dos custos salariais
totais, incluídas as cotizacións á Seguridade Social por todos os conceptos, segundo a duración do contrato, cun máximo de 12 mensualidades.

Esta subvención terá como límite máximo, por todas as contratacións, a contía de 18.000 euros, e estará condicionada á xustificación pola empresa de que, coas contratacións obxecto de subvención, se suplan carencias ben identificadas para o desenvolvemento
da actividade empresarial e o bo fin dela.

Serán subvencionables, ao abeiro desta orde, as contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2012 e o 30 de setembro de 2013.

Esta subvención é compatible, se é o caso, coas bonificacións de cotas á Seguridade Social previstas na normativa estatal, sen que ambos os dous beneficios poidan superar o 60 % do custo salarial anual.

C)Apoio á función xerencial.

Poderase financiar o apoio ás funcións xerenciais para axudar á persoa promotora ou aos empresarios e ás empresarias
na toma de decisións necesarias para o funcionamento da empresa.

Poderá ser obxecto desta modalidade de axuda o gasto orixinado, entre o 1 de outubro de 2012 e o 30 de setembro de 2013, e realizado no primeiro ano de actividade empresarial. Este gasto deberá ser efectivamente xustificado mediante facturas e documentos
bancarios acreditativos do seu pagamento con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido na resolución de concesión ou, de ser o caso, ata o 31 de outubro de 2013.
Non serán subvencionables, en ningunha das modalidades sinaladas as medidas de apoio prestadas polos socios ou empresas dos socios da empresa que solicitan subvención.

A contía do incentivo para o apoio á función xerencial será do 75 % do custo dos servizos recibidos, cun límite máximo de 12.000 euros polo conxunto das modalidades de asistencia técnica previstas.

D) Subvención financeira
subvención financeira ten por finalidade promover a creación de postos de traballo mediante a redución dos xuros de préstamos para financiar os investimentos que sexan necesarios para a creación e posta en marcha das empresas cualificadas como IEBT.
Como mínimo, o 75 por cento do importe do préstamo deberá destinarse a financiar investimentos en inmobilizado material ou intanxible.
Esta axuda, pagadoira dunha soa vez, será equivalente á redución de ata catro puntos do tipo de xuro fixado pola entidade financeira que conceda o préstamo, calculada sobre os oito primeiros anos de vixencia destes. A contía calcularase como se a subvención
se devindicase cada ano de duración do préstamo, incluído o posible período de carencia. O tipo de xuro poderá ser fixo ou variable, e tomarase como referencia para o cálculo da subvención o tipo de xuro vixente na data da resolución da subvención ou o vixente na data
da sinatura do contrato do préstamo, se esta é anterior.

Esta subvención ten como límite a contía máxima de 6.300 euros por emprego estable creado para persoas desempregadas durante o primeiro ano desde o inicio da actividade.

E) Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade

Esta axuda consistirá nunha subvención para o financiamento dos gastos necesarios para o inicio e a posta en marcha da actividade. O importe máximo desta axuda determinarase en atención ao número de postos de traballo estables creados e subvencionados
durante o primeiro ano de actividade, de acordo coa seguinte escala:
– De 1 a 2 postos de traballo: 24.000 euros.
– De 3 a 10 postos de traballo: 36.000 euros.
– De 11 a 20 postos de traballo: 48.000 euros.
– 21 ou máis postos de traballo: 60.000 euros.
O importe da axuda non poderá superar o custo total dos gastos subvencionables e a contía de 12.000 euros por posto de traballo estable creado.
Os gastos subvencionables serán os gastos de constitución da empresa, a compra de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos; o arrendamento do local, de maquinaria e de equipamentos informáticos; os gastos do seguro do local, de publicidade e subministracións, excluído o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación. Os gastos poderán ser computados sempre que as facturas estean estendidas a nome da entidade solicitante e non sexan emitidas por algún dos promotores da empresa. Exclúense, así mesmo, os impostos e os gastos referidos aos domicilios particulares dalgunha das persoas promotoras.


9. CONTÍA DAS AXUDAS
-
10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo xeral de presentación de solicitudes de todos os tipos de axudas do programa regulado nesta orde finalizará o 30 de setembro de 2013.

11. INCOMPATIBILIDADES
En ningún caso o importe das subvencións ou axudas concedidas ao abeiro desta orde poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, concedidos por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, supere o 80 % do custo da actividade que vaia desenvolver a persoa ou entidade beneficiaria.

As subvencións reguladas nesta orde serán incompatibles coas axudas establecidas nos programas de iniciativas locais de emprego (ILES), de promoción do emprego autónomo, de iniciativas emprendedoras e de emprego, así como no Programa de fomento do
emprego en cooperativas e sociedades laborais, agás que se trate da axuda para o acceso á condición de socio ou socia traballador ou traballadora dunha cooperativa de traballo asociado, convocados pola Consellería de Traballo e Benestar.

A axuda á creación directa de emprego estable e a subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación serán incompatibles coas establecidas nos diferentes programas de fomento da contratación por conta allea convocados pola Consellería de
Traballo e Benestar. Os ditos incentivos serán compatibles, de ser o caso, coas axudas ou bonificacións ás cotizacións á Seguridade Social.
12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Orde do 29 de maIo de 2013 (DOG Nº107 do 06/06/2013) - Bases reguladoras e convocatoria 2013

13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
As solicitudes e os anexos deste programa están dispoñibles na páxina web da Consellería de Traballo e Benestar: http://traballo.xunta.es

DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DO EMPREGO
Subdirección Xeral de Apoio á Contratación, aos Emprendedores e ao Traballo Autónomo
Servizo de Apoio aos Emprendedores e á integración Laboral das Persoas con Discapacidade

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

TELÉFONOS:
981 957732, 981 544716, 981 544682, 981 957253

14. OBSERVACIÓNS
-
 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal