INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

O prazo de presentación finaliza o 30/09/2014
Orde do 9 de xuño de 2014 (DOG Nº114 do 17/06/2014) - Bases e convocatoria 2014
ORGANISMO
Consellería de Traballo e Benestar
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
AXUDAS E SUBVENCIONS ÁS INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLOXICA (IEBT) (TR340E)
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
O programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) pretende dinamizar a vocación emprendedora da comunidade universitaria e aproveitar o potencial empresarial das persoas dedicadas á investigación e das persoas con amplos coñecementos das novas tecnoloxías, así como impulsar a transformación do coñecemento creado nas universidades e nos centros de investigación en proxectos xeradores de riqueza e de emprego.

3. TIPOS DE APOIO
Axudas a fondo perdido en réxime de concorrencia non competitiva.

As empresas cualificadas como IEBT poderán solicitar as seguintes modalidades de axudas:

a) Axuda á creación directa de emprego estable.
b) Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación.
c) Apoio á función xerencial.
d) Subvención financeira.
e) Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade.

4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Empresas privadas, incluídos autónomos, que se constitúan e inicien a súa actividade nun prazo non superior a un ano desde que o proxecto empresarial foi cualificado como Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT), ou, de ser o caso, no que se estableza na resolución de cualificación, sempre que se cumpran os requisitos e condicións establecidos nesta orde para cada tipo de axuda.


O cadro de persoal no mes en que se proceda á primeira contratación por conta allea deberá estar constituído, como mínimo, nun 25% por persoas con titulación universitaria.


5. SECTORES INCENTIVABLES
Todos
6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
-
7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
As empresas deben estar previamente cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) e inscritas no rexistro administrativo habilitado para o efecto na Dirección Xeral de Promoción do Emprego.

8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
-
9. CONTÍA DAS AXUDAS
1. Axuda á creación directa de emprego estable

Subvenciona os postos de traballo estables de carácter indefinido que sexan ocupados por desempregados inscritos como tales no Servizo Público de Emprego, incluídos os dos propios promotores e promotoras.

Cando o posto de traballo estable o ocupe un traballador desempregado, o incentivo será de 4.000 euros, esta contía incrementarase ata unha contía de 5.000 euros cando o posto de traballo sexa ocupado por unha traballadora desempregada.

Cando as contratacións se realicen con mozos menores de 30 anos os incentivos serán de ata 5.000 euros se son mozos desempregados e 5.600 euros se son mozas desempregadas.

Cando o posto de traballo se ocupe por un desempregado con título universitario o incentivo será de ata 6.000 euros, e de tratarse dunha muller con titulación universitaria de ata 6.600 euros.

Cando as persoas desempregadas posúan o título de doutor ou doutora a contía da axuda será de 7.000 euros.

Serán subvencionables os postos de traballo estables de carácter indefinido creados antes de transcorrer un ano desde a data de inicio da actividade, sendo subvencionables as contratacións realizadas entre o 1/10/2013 e o 30/09/2014.

2. Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación

Permite a contratación temporal de persoal técnico de alta cualificación para suplir as carencias para o desenvolvemento da actividade empresarial e o bo fin dela.

A subvención será equivalente ao 40% dos custos salariais totais, incluídas as cotizacións á Seguridade Social por todos os conceptos, segundo a duración do contrato, cun máximo de 12 mensualidades. Esta subvención terá como límite máximo por todas as contratacións a contía de 18.000 euros.

Serán subvencionables as contratacións realizadas antes de transcorrer un ano desde a data de inicio de actividade, sendo subvencionables as contratacións realizadas entre o 1/10/2013 e o 30/09/2014.

3. Apoio á función xerencial

Para o acompañamento na instalación da empresa, poderán ser obxecto de apoio as funcións xerenciais para axudar á persoa promotora ou empresaria na toma de decisións necesarias para o funcionamento da empresa. O dito apoio poderá revestir as modalidades de formación e realización externa de estudos e informes sobre a actividade.

Subvención equivalente ao 75% do custo dos servizos recibidos, cun límite máximo de 12.000 euros polo conxunto das modalidades de asistencia técnica previstas.

As empresas que a 30 de setembro de 2013 non tiveran finalizado o primeiro ano de actividade, poderán solicitar a axuda para o apoio á función xerencial polos gastos xerados desde o 1 de outubro de 2013 e ata o cumprimento de dito ano.

4. Subvención financeira de redución dos xuros dos préstamos necesarios dirixidos a financiar os investimentos que sexan necesarios para a creación e posta en marcha das empresas cualificadas como IEBT. Como mínimo, o 75 por cento do importe do préstamo deberá destinarse a financiar investimentos en inmobilizado material ou intanxible.

A subvención será de ata catro puntos do tipo de xuro fixado pola entidade financeira que conceda o préstamo calculada sobre os oito primeiros anos de vixencia destes. Terá como límite a contía de 6.300 euros por emprego estable creado para persoas desempregadas durante o primeiro ano desde o inicio da actividade.

5. Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade

Esta axuda consistirá nunha subvención para o financiamento dos gastos necesarios para o inicio e posta en marcha da actividade.

Serán subvencionables, a través desta axuda os gastos pola compra de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos, arrendamento do local, de maquinaria e de equipos informáticos; os gastos do seguro do local, de publicidade e subministracións, excluído o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación.

O importe máximo desta axuda determinarase en atención ao número de postos de traballo estables creados para os colectivos de beneficiarios previstos, de acordo coa seguinte escala:

De 1 a 2 postos de traballo: ata 24.000 euros.
De 3 a 10 postos de traballo: ata 36.000 euros.
De 11 a 20 postos de traballo: ata 48.000 euros.
21 ou máis postos de traballo: ata 60.000 euros.
En ningún caso o importe desta axuda poderá superar a contía de 12.000 euros por posto de traballo estable creado para os colectivos beneficiarios.

Para os efectos desta axuda, só se terán en conta os empregos creados e subvencionados durante o primeiro ano de actividade.

As empresas que a 30 de setembro de 2013 non tiveran finalizado o primeiro ano de actividade, poderán solicitar a axuda para o inicio e posta en marcha da actividade polos gastos xerados desde o 1 de outubro de 2013 e ata o cumprimento de dito ano.

10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo xeral de presentación de solicitudes de todos os tipos de axudas do programa regulado nesta orde finalizará o 30 de setembro de 2014.

11. INCOMPATIBILIDADES
En ningún caso o importe das subvencións ou axudas concedidas ao abeiro desta orde poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, concedidos por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, supere o 80 % do custo da actividade que vaia desenvolver a persoa ou entidade beneficiaria.

As subvencións reguladas nesta orde serán incompatibles coas axudas establecidas nos programas de iniciativas locais de emprego (ILES), de promoción do emprego autónomo, de iniciativas emprendedoras e de emprego, así como no Programa de fomento do
emprego en cooperativas e sociedades laborais, agás que se trate da axuda para o acceso á condición de socio ou socia traballador ou traballadora dunha cooperativa de traballo asociado, convocados pola Consellería de Traballo e Benestar.

A axuda á creación directa de emprego estable e a subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación serán incompatibles coas establecidas nos diferentes programas de fomento da contratación por conta allea convocados pola Consellería de
Traballo e Benestar. Os ditos incentivos serán compatibles, de ser o caso, coas axudas ou bonificacións ás cotizacións á Seguridade Social.
12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Orde do 9 de xuño de 2014 (DOG Nº114 do 17/06/2014) - Bases reguladoras e convocatoria 2014

13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

DIRECCIÓN XERAL DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL

SUBDIRECCIÓN XERAL DE FOMENTO DA CONTRATACIÓN E DO TRABALLO AUTÓNOMO

SERVIZO DE FOMENTO DA CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA
Edificios Administrativos San Lázaro, s/n
15871 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Teléfono: 981545618

14. OBSERVACIÓNS
-
 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal