INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda
Resolución do 25 de abril de 2005 (DOG Nº84 do 03/05/2005)
Resolución do 19 de xuño de 2006 (DOG Nº123 do 28/06/2006) - Tipo de xuro de referencia para o segundo semestre do 2006
Resolución do 13 de decembro de 2006 (DOG Nº245 do 22/12/2006) - Tipo de xuro do 1º semestre de 2007
Resolución do 19 de decembro de 2007 (DOG Nº246 do 22/12/2007) - Xuro do 1º sem 2008
Resolución do 20 de xuño de 2008 (DOG Nº123 do 26/06/2008) - Xuro 2º sem 2008
ORGANISMO
IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
PRÉSTAMOS PARA FINANCIAR PROXECTOS EN MATERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
Establecemento de liñas de financiamento para a financiación de proxectos en materia de innovación tecnolóxica
3. TIPOS DE APOIO
Préstamo directo
4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Sociedades mercantís que:
- Desenvolvan proxectos de innovación na CCAA de Galicia (excepcionalmente empresas galegas para proxectos fóra de Galicia)
- Pertenzan ós sectores de actividade do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. 2002-2005.
- Conten con alomenos un 30% de recursos propios do orzamento total do proxecto.

5. SECTORES INCENTIVABLES
Actividades económicas relacionadas no Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica 2002-2005.
6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
Importe de financiamento: ata o 50% do orzamento do proxecto, excepcionalmente ata o 70%. Importe mínimo do préstamo: 60.000 € e máximo de 300.000 euros. Límite máximo de risco vivo por prestameira: 600.000 euros

Prazo de amortización: ata 7 anos. Carencia segundo as características do proxecto

Tipo de xuro: variable: Euribor a seis meses + 0,50 p.p.
Liquidación de xuros e amortización: a liquidación de xuros será semestral sen prexuízo dos períodos de carencia que se establezan. Os prazos de devolución determinaranse contractualmente dentro dos límites establecidos.

7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
Con carácter previo á súa resolución, o Igape solicitará o informe da Consellería de Innovación, Industria e Comercio respecto do grao de innovación e viabilidade técnica do proxecto, que deberá ser favorable para a concesión do préstamo.
8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
1.1. Actividades de desenvolvemento relativas a:
a) Investigación industrial - que teña por obxecto a adquisición de novos coñecementos de utilidade para a creación de novos produtos, procesos ou servizos, ou contribuír a mellorar os existentes.

b) Actividades de desenvolvemento precompetitivas: materialización dos resultados da investigación industrial nun plano, bosquexo ou deseño para produtos, procesos ou servizos novos, modificados ou mellorados, destinados á súa venda ou á súa utilización, incluída a creación dun primeiro prototipo non comercializable. Pode abranguer tamén, a formulación conceptual e os deseños doutros produtos, procesos ou servizos.

c) Proxectos de demostración, destinados ao desenvolvemento de experiencias piloto ou demostracións para aplicacións industriais ou para a súa explotación comercial.

1.2. Implantación de proxectos de innovación dirixidos á produción directa de novos produtos, á creación de novos procesos ou á prestación de novos servizos ou a obter melloras substanciais nos xa existentes.

9. CONTÍA DAS AXUDAS
O tipo de xuro variará por semestres naturais
O tipo de xuro nominal dos préstamos que se formalicen no 2º semestre de 2006 será o 3,058%.
Interés do 2ºsemestre de 2008: 5,40%
10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Estas bases terán vixencia indefinida ata que non se publique a súa derogación expresa.
11. INCOMPATIBILIDADES
O préstamo será compatible con outras fontes de financiamento públicas e/ou privadas, tanto subvencións como préstamos. O importe do préstamo do Igape limitarase á parte que non cubran as ditas fontes de financiamento alternativas
12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Resolución do 25 de abril de 2005 (DOG Nº84 do 03/05/2005)
Resolución do 19 de xuño de 2006 (DOG Nº123 do 28/06/2006) - Tipo de xuro de referencia para o segundo semestre do 2006
Resolución do 13 de decembro de 2006 (DOG Nº245 do 22/12/2006) - Tipo de xuro do 1º semestre de 2007
Resolución do 19 de decembro de 2007 (DOG Nº246 do 22/12/2007) - Tipo de xuro do 1º semestre de 2008
Resolución do 20 de xuño de 2008 (DOG Nº123 do 26/06/2008) - Tipo de xuro 2º semestre 2008
13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Oficinas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).
Teléfono: 902 300 903.
www.igape.es, informa@igape.es

14. OBSERVACIÓNS
-
 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal