INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda
Texto completo legislación
Impreso normalizado solicitud (formato rtf)
Memoria proyecto de inversión (formato rtf)
Declaración de no inicio de inversiones (formato rtf)
Autorización para recabar datos (formato rtf)
Formulario FEDER Grandes Proyectos (formato rtf)
Instancia solicitud (formato rtf)
Declaración efecto incentivador grandes empresas (formato rtf)
Declaración de estar al corriente reintegro de subvenciones (formato rtf)
Declaración otras ayudas (formato rtf)
Solicitud de cobro (formato rtf)
Orden HAP/2444/2013 de 17 de decembro (BOE Nº 312 do 30/12/2013) - Prórroga prazo de vixencia
ORGANISMO
IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
INCENTIVOS ECONÓMICOS REXIONAIS
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de correxir os desequilibrios territoriais existentes.
3. TIPOS DE APOIO
Subvención a fondo perdido.
4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Persoas físicas ou xurídicas, españolas ou que, aínda non séndoo, teñan a condición de residentes.
5. SECTORES INCENTIVABLES
a) Industrias transformadoras e servizos de apoio á produción que presten especial atención a melloras medioambientais e supoñan unha mellora significativa na calidade ou innovación de proceso ou produto e, en especial, os que favorezan a introducción das novas tecnoloxías e a prestación de servizos nos subsectores das tecnoloxías da información e as comunicacións e os que melloren significativamente as estruturas comerciais.

b) Establecementos turísticos e instalacións complementarias de ocio que posúan carácter innovador especialmente no relativo ás melloras medioambientais e que melloren significativamente o potencial endóxeno da zona.

Consideraranse sectores excluidos os non citados no párrafo anterior.

6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
Creación de novos establecementos, ampliación e, no seu caso, modernización, sempre que respondan a unha composición equilibrada entre os seus diferentes conceptos de investimento de acordo coa actividade e o investimento sexa superior ao mínimo de 600.000 euros.

- Son proxectos de creación de novos establecementos os investimentos que dean orixe á iniciación dunha actividade empresarial e ademais creen novos postos de traballo.
- Son proxectos de ampliación os investimentos que supoñan o desenvolvemento dunha actividade xa establecida ou a iniciación doutras. No caso de desenvolver unha actividade xa establecida, relacionada ou non coa xa desenvolvida pola titular, o proxecto deberá implicar un aumento significativo da capacidade produtiva. Así mesmo os proxectos de ampliación deberán levar a creación de novos postos de traballo e o mantemento dos existentes e superar determinada porcentaxe sobre a dotación para amortizacións do establecemento.
- Son proxectos de modernización os investimentos que cumpran as seguintes condicións:
a) Que o investimento constitúa unha parte importante do activo fixo material do establecemento que se moderniza e que implique a adquisición de maquinaria tecnológicamente avanzada que produza un incremento sensible da produtividade, e ademáis que supere determinada porcentaxe
b) Que o investimento de lugar á diversificación da produción dun establecemento para atender a mercados de produtos novos e adicionais ou supoña unha transformación fundamental no proceso global de produción dun establecemento existente.
c) Que se manteñan os postos de traballo existentes.

Os proxectos de investimento deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Xulgarse viables técnica, económica e financieramente, de acordo coa documentación achegada na solicitude.
b) Dispor dun nivel de autofinanciación non inferior ao que se especifique nos Reais Decretos de delimitación e en calquera caso igual ou superior ao 30%. Dependendo do proxecto poderá esixirse unha porcentaxe maior.
c) A solicitude para acollerse aos beneficios debe presentarse antes do comezo da realización do investimento para a que se solicitan os incentivos rexionais.
Así mesmo o investimento non poderá iniciarse antes de recibir a confirmación de ser susceptible de ser elexible.
A estes efectos consideraranse iniciadas os investimentos cando exista calquera compromiso en firme de adquisición de bens ou de arrendamento de servizos que afecten ao proxecto. Por «inicio dos investimentos» enténdese, ou ben o inicio dos traballos de construción, ou ben o primeiro compromiso en firme para o pedido de equipos, con exclusión dos estudos previos de viabilidade.
7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
Acta de non inicio: presentar en caso de Obra civil e en data posterior á recepción da notificación do IGAPE da elexibilidade do proxecto.
Serán subvencionables os investimentos e os gastos que se inicien con posterioridade á recepción da notificación do IGAPE da elexibilidade do proxecto.

Os solicitantes dos incentivos rexionais poderán executar os investimentos sen necesidade de esperar á resolución final que se adopte, sempre que acrediten adecuadamente,que as mesmas non se iniciaron antes do momento en que o órgano competente da Comunidade Autónoma confirme por escrito ao solicitante que o proxecto, suxeito ao resultado final derivado dunha verificación detallada é, a primeira vista, susceptible de ser elexible en cumprimento das condicións xerais de localización e de investimento produtivo, sen que se presupoña o cumprimento do resto das condicións que deban esixirse para a concesión dos incentivos rexionais e polo tanto sen que iso prexulgue a decisión que finalmente se adopte.
8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
Activos fixos de carácter material novos ou de primeiro uso, referidos aos seguintes elementos de investimento:
a) Obra Civil.
b) Bens de Equipo, excluídos os elementos de transporte exterior.
c) Estudos previos de viabilidade.
d) Outros conceptos, excepcionalmente.

Para a determinación do importe dos investimentos subvencionables o Consello Reitor de Incentivos Rexionais poderá establecer módulos por unidade de medida, de maneira que se garanta que non se superan os prezos de mercado.

O investimento aprobado dun proxecto estará composta exclusivamente dos conceptos a que se fai referencia no punto anterior. Os activos obxecto do investimento deberán ser adquiridos en propiedade polo beneficiario sempre que o pago dinerario materialícese efectivamente e na súa totalidade dentro do prazo de vixencia.

Poderá aceptarse a adquisición dos activos obxecto do investimento mediante fórmulas de arrendamento financeiro sempre que os activos pasen a ser propiedade do beneficiario antes da finalización do prazo de vixencia dos beneficios e ademais os pagos materializáronse efectivamente e na súa totalidade, dentro de devandito prazo.

9. CONTÍA DAS AXUDAS
Os incentivos rexionais que poderán concederse non poderán sobrepasar a porcentaxe máxima do 30% sobre o investimento aprobado.
10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Amplíase o prazo de vixencia ata que se aproben os novos Reales Decretos de Delimitación das zonas (BOE do 30/12/2013)


11. INCOMPATIBILIDADES
Esta axuda é compatible co resto dos Programas de Axuda do Igape.
12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Lei 50/1985 do 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección de desequilibrios económicos interterritoriais.
Real decreto 899/2007 do 6 de xullo, polo que se aproba o Reglamento dos incentivos rexionais.
Orde do 23 de maio de 1994 (BOE do 08/06/1994)
Real Decreto 161/2008 de 8 de febreiro (BOE Nº59 do 08/03/2008) - Delimitación zona de promoción económica de Galicia.
Real Decreto 161/2008 de 8 de febreiro (BOE Nº86 do 09/04/2008) - Corrección de erros.
Orden EHA/2874/2009 de 15 de octubre (BOE Nº261 do 29/10/2009) - Normas complementarias para tramitación y gestión
Orden HAP/2444/2013 de 17 de decembro (BOE Nº 312 do 30/12/2013) - Prórroga do prazo de vixencia de Incentivos Rexionais

13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Teléfono: 902 300 903 www.igape.es ou informa@igape.es

Enlace aos formularios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas:
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/ipr/ir/p/Paginas/inicio.aspx

Documentación a presentar:
a) Instancia de solicitude do interesado en modelo normalizado (Anexo I)
b) Resumo de datos básicos da empresa según modelo.
c) Documentación acreditativa das circunstancias persoais do solicitante, das rexistrais se se trata dunha Sociedade constituída e, se estivese en fase de constitución,constitución, das previstas, así como as do promotor que actúa no seu nome.
d) Memoria do proxecto de investimento a efectuar, en modelo normalizado.
e) Cuestionario ambiental según modelo.
f) Declaración das axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto, segundo modelo normalizado.
g) Xustificación do cumprimento por parte da empresa das súas obrigacións fiscais e fronte á Seguridade Social ou, no seu caso, autorización á Dirección Xeral de Fondos Comunitarios para solicitar os certificados.
h) No caso de grandes empresas, declaración da existencia de efecto incentivador.

14. OBSERVACIÓNS
A porcentaxe de subvención gardará relación coa contía total do investimento aprobado, co número de postos de traballo creados, e valorarase especialmente a utilización de factores produtivos da zona, a taxa do valor engadido e, se é o caso, o incremento de produtividade, a incorporación ao proxecto de tecnoloxía avanzada e o carácter dinamizador do proxecto para a economía da zona.

Nas zonas definidas como prioritarias, a porcentaxe de subvención incrementarase nun 20%, dentro da porcentaxe máxima do 30 por cento sobre a inversión aprobada.
 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal